picture559
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY & HỌC TOÁN
MathseOnline
Học phần Các phương pháp Toán kinh tế
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH (LINEAR PROGRAMMING)
Bài toán quy hoạch tuyến tính
Bài toán vận tải
Bài toán đầu tư vốn
Bài toán lập kế hoạch sản xuất
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN (INTEGER LINEAR PROGRAMMING)
Bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên
Bài toán cái túi
Bài toán xếp hàng lên tàu